Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Consiliul etic

Membri permanenți:

 • Dr. Cristina Maria Gavrilescu – medic primar -Președinte
 • Dr. Rodica Waszkiewicz-Filioreanu – medic primar
 • Dr. Cătălina-Ionela Ciolpan – medic primar
 • Dr. Gabriela Canschi – medic primar
 • As. Anișoara Grădinariu – asistent medical
 • As. Petronela Pascaru – asistent medical

 

Membri supleanți:

 • Dr. Biatrice-Mihaela Preutu-Grigore – medic primar
 • Dr. Mirela Grigorovici – medic primar
 • Dr. Liviu Constantin Panainte – medic primar
 • Dr. Virgil Bulimar – medic nprimar
 • As. Mihaela Ciobanu – asistent medical
 • As. Elena-Crenguța Neicu – asistent medical

 

Secretar:

 • Ec. Nicoleta Luminița Cojocaru – secretar permanent
 • Ec. Simona Luca – secretar supleant

Ordin nr. 1.502/2016 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185429

Art. 8

Consiliul etic are următoarele atribuţii:

 • a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 • b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
 • c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 • d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
  • (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
  • (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
  • (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
  • (iv) nerespectarea demnităţii umane;
 • e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
 • f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 • g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 • h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 • i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 • j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 • k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 • l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 • m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 • o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.
  Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

Art. 6
Principii de funcţionare a Consiliului etic

 • (1) Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
 • (2) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Art. 11
Funcţionarea Consiliului etic

 • (1) Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.
 • (2) Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.
 • (3) Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.
 • (4) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.
 • (5) Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.
 • (6) Exprimarea votului se poate face “pentru” sau “împotriva” variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.
 • (7) În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.
 • (8) La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.
 • (9) Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform declaraţiei completate din anexa nr. 3 la prezentul ordin. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.
 • (10) În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.